ZoomWoman.dkZoomRoom.dkZoomMagazine.dkZoomTema.dkZoomMan.dk
Forsiden
Mode
  Tøj & Accessories
Personlig Pleje
  Hårpleje
  Hudpleje
  Makeup
  Parfume
Bolig
  Indretning
  Hus & Have
Underholdning
  Bøger
  Kultur
Gastronomi
  Øl, Vin & Spiritus
  Mad & Drikke
  Kogebøger
  Bagning
Livsstil
  Livsstil & Sundhed
 Citat
Et kompromis er kunsten at dele en kage så alle tror de har fået det største stykke.
Winston Churchill

Betingelser

Medlemsbetingelser
Generelle betingelser
Betingelser for annoncer mv.

Almindelige betingelser for salg af annoncer mv.

1. Anvendelse

1.1

  Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter "Betingelserne") finder anvendelse på enhver aftale mellem ZMZ Media ApS (herefter kaldet "ZMZ") og ZMZ's kunder (herefter kaldet "Kunden") vedrørende Kundens annoncering på ZoomMagazine.dk herunder - men ikke begrænset til - bannere, sponsorater, links mv. (herefter under et kaldet "Annoncer"). Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem ZMZ og Kunden.

2. Indgåelse af aftale

2.1

  Aftalen om annoncering er indgået, når Kunden fra ZMZ har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen indeholder annonceringens type, art, tekst, varighed, pris etc.

2.2

  Eventuelle indsigelser mod annonceringens type, art, tekst, varighed, pris etc., således som den fremgår af ordrebekræftelsen, skal fremsættes ved skriftlig meddelelse til ZMZ senest 1 uge efter Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen.

2.3

  Medmindre andet er skriftligt aftalt, er ZMZ berettiget til at indgå aftaler om annoncering med enhver anden kunde, uanset om denne er en konkurrent til Kunden.

3. Indlevering af annoncemateriale

3.1

  Såfremt Kunden skal indlevere annoncemateriale, angiver ordrebekræftelsen dato for, hvornår ZMZ senest skal have annoncematerialet i hænde.

3.2

  Materialet skal leveres i elektronisk form, enten som PDF, JPEG, GIF, BMP, PSD eller SWF format.

3.3

  Modtager ZMZ Kundens annoncemateriale for sent, er ZMZ berettiget til at udskyde annonceringens begyndelsestidspunkt i en periode, som er rimelig, Kundens forsinkelse taget i betragtning. I det omfang det på trods af rimelige bestræbelser viser sig umuligt eller urimeligt vanskeligt at foretage den aftalte annoncering, er ZMZ desuagtet berettiget til at fakturere Kunden i henhold til aftalen.

4. Priser

4.1

  Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordrebekræftelsen, er alle priser eksklusive moms.

5. Betalingsbetingelser

5.1

  Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske senest 8 dage efter fakturadato. Overskrides betalingsfristen, beregnes der rente fra fakturadatoen til betaling sker med 1,5% pr. påbegyndt måned. ZMZ er endvidere berettiget til at opkræve sædvanlige rykkergebyrer samt øvrige inddrivelsesomkostninger.

6. Ansvar - Reklamation

6.1

  ZMZ er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved Annoncer, som Kunden har haft mulighed for at rette i ved at reagere på ordrebekræftelsens indhold. Mindre afvigelser fra den godkendte ordrebekræftelse giver ikke Kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ethvert erstatningsansvar i forbindelse med ZMZ's misligholdelse af det aftalte kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet for det solgte.

6.2

  Lovlighed mv.
Kunden er ansvarlig for, at Annoncens indhold og udformning er lovlig, herunder at Annoncen ikke krænker tredjemands rettigheder, strider mod Forbrugerombudsmandens retningslinjer eller i øvrigt må antages at ville vække anstød. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde ZMZ for ethvert tab, som ZMZ påføres som følge af, at Annoncens indhold eller udformning ikke er lovlig. Rejses der sag mod ZMZ med påstand om retskrænkelse, er Kunden pligtig til at overtage sagen og/eller lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler spørgsmålet om ZMZ's ansvar over for tredjemand. Kunden er pligtig at skadesløsholde ZMZ for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder de fulde og faktisk afholdte omkostninger til advokat samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

6.3

  Force majeure mv.
ZMZ er ikke ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der ligger uden for ZMZ's kontrol (force majeure), og som ZMZ ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder forsinkelse med annonceringen som følge af driftsforstyrrelser, herunder nedbrud, som kan henføres til transmissionsfejl og udstyr mv., der ejes eller drives af tredjemand samt tab, der skyldes, at personer uden formel adkomst dertil skaffer sig adgang til, tilegner sig, ødelægger eller forvansker Kundens Annonce. I tilfælde af force majeure suspenderes de ved aftalen pålagte forpligtelser til det tidspunkt, hvor ZMZ efter forhindringens ophør igen er i stand til at opfylde sin forpligtelse. Nærværende bestemmelse finder også anvendelse i tilfælde af force majeure hos tredjemænd, til hvilke ZMZ har overladt udførelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen.

7. Overdragelse

7.1

  ZMZ er berettiget til at overdrage de pligter og rettigheder, som aftalen med Kunden medfører til tredjemand.

8. Lovvalg og værneting

8.1

  Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med ZMZ's aftale med Kunden, herunder vedrørende fortolkningen af disse Betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres af Sø- og Handelsretten.
Forsiden
Mode
  Tøj & Beklædning
Personlig Pleje
  Kropspleje
  Parfume
Bolig
  Indretning
  Hus & Have
Underholdning
  Bøger
  Kultur
Gastronomi
  Øl, Vin & Spiritus
  Mad & Drikke
  Kogebøger
  Bagning
Livsstil
  Livsstil & Sundhed
Annoncering       Betingelser       Kontakt       Om ZoomMagazine.dk       Presse       Artikeloversigt       RSS RSS feeds